به غریزه ء خود اعتماد کنید تا شما را به پاسخ درست راهنمایی کند :

مطالعه ای که در یکی از دانشگاه های لندن انجام شد نشان داد عملکرد افراد بهتر خواهد شد اگر کمتر فکر کنند و به جای آن به غریزه ء خود اعتماد کنند .همچنین این پزوهش نشان داد تصمیماتی که از روی حس و غریزه گرفته می شود معمولا ً بهتر از تصمیماتی است که در نتیجه ء فکر کردن طولانی به دست می آید .

 

منبع :http://www.eurekalert.org/pub_releases/2007-01/ucl-tyi010807.php

/ 0 نظر / 21 بازدید