کلوزاپين و اسکيزوفرنی

تحقيقات جديد نشان داد که داروی کلوزاپين بسيار موثر تر از داروهای پيشين (اولانزاپين و هالوپريدول ) در قطع رفتارهای پرخاشگرانه بيماران اسکيزوفرنيک عمل می کند .اين پژوهش نشان داد ظاهرا توانايی مقابله با پرخاشگری تاثيری جداگانه از تيرات ضد ساکوتيک ديگر داروها دارد .

منبع : http://today.reuters.com/news/newsArticle.aspx?type=healthNews&storyID=2006-07-06T204324Z_01_KRA674571_RTRUKOC_0_US-CLOZAPINE.xml&archived=False

/ 0 نظر / 17 بازدید